Foretak:

Norwegian Insurance AS

RA Forsikring AS

Organisasjonsnummer:

932 549 323

926 333 771


Ansvarshavende

Rolf-Erik Roy

Lise Randgaard


Tilsynsmyndighet:

Finanstilsynet

Finanstilsynet

Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) har gjennom en ”Binding Authority” fullmakt til å formidle forsikringsselskapenes produkter. I medhold av forsikringsformidlingsloven § 7-1 tredje ledd kan NUA gi denne fullmakten videre til underagenter.

NUA har følgende rutiner som sikrer en forsvarlig utvelgelse og sikker kontroll av underagenter.

NUA inngår bare underagentavtaler med underagenten som kan godtgjøre at:

  • daglig leder, eventuell annen faktisk leder og forsikringsagentene har hederlig vandel og ikke er under konkursbehandling, konkurskarantene eller gjeldsforhandling

  • verken daglig leder, eventuell annen faktisk leder eller forsikringsagentene i underagentselskapet er dømt for et straffbart forhold hvor det utviste forhold gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte,

  • verken daglig leder, eventuell annen faktisk leder eller forsikringsagentene i underagentselskapet ved utøvelsen av arbeid, oppdrag eller tillitsverv har utvist en slik atferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på forsvarlig måte.

I denne forbindelse krever NUA fremlagt utdrag av strafferegisteret og bekreftelse fra Brønnøysundregistrene for at personene nevnt ovenfor ikke er under konkursbehandling, eller underlagt konkurskarantene.

Videre skal NUA kun inngå agentavtale med foretak som kan godtgjøre at:

  • daglig leder og eventuell annen person som faktisk leder underagentvirksomheten har generell kunnskap om virksomheten, og

  • At forsikringsagentene i underagentselskapet til enhver tid innehar den kunnskap og kompetanse som er nødvendig i forhold til virksomheten som drives. En forsikringsagent skal anses for å ha den nødvendige kunnskap og kompetanse når vedkommende:

  • Er autorisert forsikringsrådgiver i medhold av bestemmelser om autorisasjon av forsikringsrådgivere fra bransjeorganisasjon eller utdannelsesinstitusjon godkjent av Kredittilsynet,

  • Har en tilfredsstillende utdannelse og minst ett års praksis fra forsikring som er relevant for agentforetakets virksomhet, eller

  • Har relevant praksis fra tre sammenhengende år i en forsikringsagentvirksomhet eller i et forsikringsselskap og denne perioden ikke er avsluttet mer enn fem år før virksomheten som underagent startes.

Dersom agentforetaket er underagent av ett annet agentforetak, er det hovedagentforetaket som skal påse at underagenten oppfyller forsikringsformidlingslovens og forskriftens krav, og ikke registreres i Finanstilsynets register

.