Obligatorisk yrkesskadeforsikring ble innført med lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr. 65. Fra 1. januar 1990 ble arbeidsgivere pålagt å tegne yrkesskadeforsikring i private forsikringsselskaper til fordel for arbeidstakere. Forsikringen dekker økonomiske tap som er oppstått ved yrkesskade eller yrkessykdom. Forsikringspremien regnes ut basert på antall forsikrede og type arbeidsoppgaver de utfører. Premien skal ikke innberettes som lønn på den enkelte. 

Yrkesskadeforsikring dekker de ansatte økonomisk dersom de blir påført arbeidsrelaterte skader i arbeidstiden. Forsikringen omfatter ulykker som rammer den ansatte i arbeidstiden, på arbeidssted, samt sykdommer som er godkjent som yrkessykdommer av Rikstrygdeverket. Skader påført til/fra arbeid dekkes ikke av forsikringen/loven.

Forsikringen dekker de ansatte dersom skaden/sykdommen medfører dødsfall, ervervsuførhet (varig nedsatt evne til å erverve seg inntekt) eller invaliditet (permanent skade på kropp eller sanser, for eksempel tap av legemsdel eller blindhet). Forsikringen gir den ansatte/de etterlatte en kontantutbetaling som er fritatt inntektsskatt. I tillegg dekker forsikringen påførte og fremtidige merutgifter som følge av skaden/sykdommen. Forsikringen dekker den ansatte uavhengig av om arbeidsgiveren har utvist skyld eller ikke, men erstatningen kan reduseres eller bortfalle dersom den skadelidte forsettelig eller grovt uaktsomt har medvirket til skaden.

Det er gitt regler om standardisert erstatning, hvor erstatningens størrelse vil være avhengig av den ansattes alder, sivilstand og pensjonsgivende inntekt.
Disse oppgjørsreglene må følges av alle forsikringsselskaper som dekker denne forsikringen i Norge.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


En godkjent yrkesskade (skade eller sykdom) kan gi grunnlag for følgende erstatningsutbetalinger: 

1. Påførte merutgifter
Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av Folketrygden, erstattes individuelt, f.eks. fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner, ødelagte klær o.lign. Påførte merutgifter erstattes frem til oppgjørstidspunktet.

2. Fremtidige merutgifter
Medfører skaden/sykdommen at skadelidte i fremtiden trenger f.eks. fysikalsk behandling, hjelpemidler og/eller hjelp i hjemmet som ikke refunderes av folketrygden, erstattes fremtidige utgifter til dette ved en engangserstatning. Erstatningsbeløpet fastsettes ut fra de årlige utgifter og skadelidtes alder på oppgjørstidspunktet.

3. Tapt inntekt
Erstattes dersom skaden/sykdommen medfører

  • tapt inntekt

  • tapte feriepenger pga. sykemelding

  • tapt overtidsgodtgjørelse

  • tap pga. attføringssituasjon

Inntektstap erstattes frem til endelig oppgjør for skaden/sykdommen finner sted.

4. Tap av fremtidig inntekt
Ervervserstatningens størrelse avhenger av graden av varig ervervsuførhet, skadelidtes alder og den pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert.

Ervervsgraden fastsettes av spesialist/lege når skaden/sykdommen anses stabilisert. Erstatning for tap av fremtidig inntekt utbetales som et skattefritt engangsbeløp.

5. Ménerstatning
Ménerstatningen fastsettes på grunnlag av medisinsk invaliditet (ikke-økonomisk tap). Erstatningen fastsettes ut fra den varige medisinske invaliditetsgrad og skadelidtes alder. Varig medisinsk invaliditet under 15% erstattes ikke. Invaliditetsgraden fastsettes av lege/spesialist når skaden/sykdommen anses stabilisert.

6. Erstatning ved dødsfall

  • Etterlatt ektefelle/samboer har rett til erstatning. (Det stilles krav til dokumentasjon og varighet av samboerforhold.) Grunnerstatningen er 15 G og reduseres med 5% for hvert år avdøde var over 46 år. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 20% av grunnerstatningen.

  • Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn avdøde forsørget. Erstatningens størrelse avhenger av barnets alder ved forsørgers bortfall. Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt erstatning.

  • Ved dødsfall som skyldes yrkesskade eller yrkessykdom, betales erstatning til andre enn ektefelle, samboer og barn når disse helt eller delvis ble forsørget av avdøde.

  • Erstatning for begravelsesomkostninger utbetales med 1/2 G. Dette gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har krav på erstatning for tap av forsørger.

For å ivareta de forsikredes interesser er det ikke anledning til å forsikre sine ansatte i forsikringsselskaper som ikke er registrert i Kredittilsynet og har meldt seg inn i Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Ytterligere informasjon om forsikringen finner du i forsikringsvilkårene.

Informasjon om yrkesskadeforsikringen, og om Yrkesskadeforsikringsforeningen finner du her:

.